REGULAMIN 

ART RENDEZ VOUS

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w 

ramach ART RENDEZ VOUS sasu oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą 

elektroniczną w ramach Portalu www.artrendezvous.biz 

2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności z uwzględnieniem przepisów: 

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 

r. poz. 123 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 

z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z 

późn. zm.); 

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają: 

1) Administrator - ART RENDEZ VOUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Paryzu, (75003) przy ul. 72 Boulevard Sébastopol wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, 1 Quai de la Corse, 75198 Paris cedex 4. Pod numerem RCS: 878 238 559 R.C.S. Paris.

2)  ART RENDEZ VOUS –wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające 

na celu organizowanie wieczorów,  wydarzeń artystycznych, rodzinnych, biznesowych, doradztwo marketingowe i analiza rynku eventów. 

3) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem 

zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w wydarzeniu realizowanym przez 

Administratora w ramach ART RENDEZ VOUS; 

4) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. 

imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji ART RENDEZ VOUS, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni 

lub pośredni; 

5) Wydarzenie– rozumie się przez to wydarzenie o nazwie Koncert Beata i Bajm i Impreza Taneczna odbywające się dnia 22/02/2020  w Aubervilliers - Paryż

organizowane przez Administratora; 

6) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne 

stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu 

Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu; 

7) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w 

odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji; 

8) Portal – oficjalna strona internetowa ART RENDEZ VOUS mająca na celu promocję 

wydarzeń, umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na dane wydarzenie, 

zakup Biletów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w 

ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

www.ARTRENDEZVOUS.BIZ

9) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu dla organizatorów, 

konsultacjach dla organizatorów, Wydarzenie oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- 

booka lub informacji o przedpremierowym zamówieniu książki, a także zgłoszenia 

chęci otrzymywania Newslettera; 

10) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przez Administratora 

w ramach ART RENDEZ VOUS; 

11) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), 

oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w 

szczególności: 

a)  sprzedaż Biletów na wydarzenia organizowane w ramach ART RENDEZ VOUS

przez Administratora. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich 

innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu. 

5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią 

własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, 

modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w 

całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez 

uprzedniej zgody Administratora są zabronione. 

6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez 

osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego 

podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej 

danego podmiotu. 

§ 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu 

organizowanym w ramach  ART RENDEZ VOUS

1. Dokonanie zakupu biletu  wstępu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu 

z Organizatorami umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

Dokonanie zakupu bilet wstępu oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym w ramach  ART RENDEZ VOUS przez 

Administratora. 

2. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w Wydarzeniu bez podania 

przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia 

do Użytkowika, których nie zakwalifikował do udziału w Wydarzeniu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz imion 

i nazwisk osób biorących udział w Wydarzeniu. 

§ 3. Płatności 

1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Wydarzeniu w postaci 

zakupienia Biletu zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Administratora. 

2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Wydarzeniu jest warunkiem uzyskania 

Potwierdzenia oraz udziału w wydarzeniu. 

3. Opłata za udział w Wydarzeniu odbywa się z momentem zakupu biletu na stronie www.artrendezvous.biz

Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU po wyczerpaniu limitu miejsc. 

4. Dokonanie opłaty za udział w Wydarzenie jest możliwe na stronie internetowej poprzez środki płatności 

udostępnione przez Administratora za pośrednictwem Portalu. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez 

operatorów płatności.

6. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych 

umożliwiających jego identyfikację oraz do wskazania danych do faktury. 

7. Użytkownik może w celu przekazania Administratorowi danych, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu, dokonać Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu 

społecznościowym Facebook działającym pod adresem: https://facebook.com/ 

8. Użytkownik biorący udział w Wydarzeniu obowiązany jest posiadać przy sobie Potwierdzenie 

i w razie wątpliwości okazać je. 

 

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzenie  

1. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na inny podmiot. 

W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się z Administratorem 

pod adresem e-mail: dorota@artrendezvous.biz

§ 5. Zmiana i odwołanie Wydarzenia 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Wydarzeniu. W szczególności 

zmiany mogą dotyczyć: miejsca Wydarzenia, czasu jej trwania czy programu Wydarzenia. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, Administrator 

opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym Użytkowników, którzy 

zakupili Bilet upoważniający do udziału w Wydarzeniu: e-mailem, wiadomością sms lub 

telefonicznie na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł 

w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej. 

5. Administrator zwróci Użytkownikom polowe kosztów zakupionego biletów w razie odwołania Wydarzenia z przyczyn i na skutek sił wyższych, zdarzeń losowych ( w tym szczególnie choroby głównego wykonawcy czyli zespołu Beata i BAJM), lub innych okoliczności, którym nie można było zapobiec. 

§ 6. Newsletter 

1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera, Użytkownik 

zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego 

aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz 

kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera. 

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą 

potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link 

aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez użytkownika adres e-mail. 

3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką 

Prywatności. 

4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator. 

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez 

kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej 

Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do 

Administratora. 

§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami 

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu 

konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie 

Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość 

w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 

r. poz. 827). 

2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

zawartej z Administratorem na odległość. 

 

§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną 

1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje 

w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili 

korzystanie z Usługi. 

2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w 

sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się 

na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych. 

3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą 

elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może 

wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a 

także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku 

do niniejszego Regulaminu. 

5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem 

treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się 

Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności. 

6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania 

techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora: 

1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w 

wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w 

wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików 

cookies; 

2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail). 

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na 

urządzeniach przenośnych. 

 

§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników 

1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach 

ART RENDEZ VOUS, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału w Wydarzeniu 

lub zakup Biletu na Koncert Beata i Bajm i Impreza Taneczna, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Koszt przejazdu na Koncert Beata i Bajm i Impreza Taneczna oraz koszty pobytu Użytkownik pokrywa we własnym 

zakresie. 

3. Podczas Wydarzenia Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. 

Uczestnictwo w Wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania 

Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: 

dorota@artrendezvous.biz, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie Biletu. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników 

podczas Wydarzenia. Użytkownik biorący udział w Wydarzeniu ponosi pełną 

odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub 

zaniechaniem. 

§ 10. Odpowiedzialność Administratora 

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania 

Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą 

lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. 

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu 

teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź 

ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym 

użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia 

prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu 

teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą 

lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora. 

3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym 

czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich 

przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich 

przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody 

spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, 

opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których 

hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie mają 

wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje. 

5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych 

działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych 

adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet 

całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników 

niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu. 

§ 11. Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Art Rendez-Vous sasu,
72 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, France, Kbis: 319 293 833  numer RCS: 878 238 559 R.C.S. Paris. adres poczty elektronicznej: dorota@artrendezvous.biz.

2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników Portalu 

opisane są w Polityce Prywatności. 

§ 12. Reklamacje 

1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez 

Administratora. 

2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres dorota@artrendezvous.biz. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu 

reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe 

osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres 

zamieszkania lub adres e-mail. 

3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje 

reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu 

reklamacji. 

4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach ART RENDEZ VOUS

przez Administratora, tj.Wydarzenie, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

dorota@artrendezvous.biz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w wydarzenia. 

5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje 

reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach ART RENDEZ VOUS przez 

Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w 

zgłoszeniu reklamacji. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 

maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 

zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w 

sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem 

składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator 

nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in. 

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy 

Inspekcji Handlowej; 

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 

Handlowej; 

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. 

Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa w zdaniu 

poprzenim niniejszego punktu, znajduje się pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua 

ge. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach 

Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie 

głównej Portalu. 

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien 

zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 Stycznia 2020 r. 

Załącznik do Regulaminu 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną 

Administratorzy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratorów środków zabezpieczających infrastrukturę Administratorów przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

− złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; − programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu; − spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie 

do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; − wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod 

godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); − włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich 

narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit. 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 

− włączona zapora sieciowa (ang. firewall), − aktualizacja wszelkiego oprogramowania, − nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, − czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, − regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, − szyfrowanie transmisji danych, − instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), − używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła. 

©2019 by Art Rendez-Vous. Proudly created with Wix.com